Projecte de reforma dels Estatuts de Metges de Catalunya

Normativa i calendari per presentar esmenes al projecte de reforma dels Estatuts de Metges de Catalunya 2023

30 de novembre de 2023
Exposició pública del projecte de reforma d’Estatuts.

30 de desembre de 2023
Finalització del termini perquè les persones afiliades puguin presentar esmenes al text. Les esmenes han de tenir el format següent:

 • Identificació de l’afiliada/afiliat.
 • Correu electrònic vàlid amb el que es realitzaran les comunicacions.
 • Article que es vol esmenar (si es vol introduir article nou, relació d’articles entre els que es proposa la seva introducció).
 • Redactat que es vol esmenar. 
 • Text literal que es vol afegir/rectificar/suprimir.
 • Justificació de l’esmena.

Les propostes que no segueixin aquest format no seran admeses per presentar defectes de forma. 

2 de gener - 6 de febrer de 2024
Revisió de les esmenes proposades per part de l’assessoria jurídica. Emissió de dictamen i comunicació a les persones interessades del mateix com a molt tard el 23 de gener de 2024. Tipus de dictàmens:

 1. No es pot acceptar la seva tramitació com a esmena per ser contrària a les normes/lleis vigents o per contradiccions amb altres parts del text estatutari.
 2. Es pot acceptar la seva tramitació com a esmena amb determinades modificacions per adaptar l’esmena a la normativa en vigor. S’acompanyarà d’una proposta de modificació.
 3. Es pot acceptar la seva tramitació com a esmena sense restriccions.

En el cas 1, la persona interessada disposarà de 7 dies naturals per fer arribar, si ho considera, un text alternatiu, que tornarà a ser avaluat i emès dictamen segons la tipologia abans esmentada abans del 6 de febrer de 2024. En aquest darrer cas, però, el nou dictamen conclourà el tràmit.

En el cas 2, la persona afiliada podrà acceptar o no l’alternativa proposada en el decurs de 7 dies naturals. En el cas d’acceptació, s’incorporarà el redactat proposat com a esmena acceptada a tràmit. Cas que la persona afiliada no accepti el redactat proposat, l’afiliada/t podrà proposar un redactat alternatiu, que seguirà el mateix circuit que en el cas 1.

En els casos 1 i 2, la no resposta al dictamen emès i notificat en el termini abans esmentat farà que es desestimi l’esmena.

28 de febrer de 2024
Publicació de la proposta de reforma d’Estatuts, així com les esmenes admeses a tràmit, convenientment identificades, que se sotmetran a votació al congrés extraordinari.

5 de març de 2024: Congrés extraordinari

 • Debat sobre el text estatutari en el seu conjunt.
 • Presentació de cadascuna de les esmenes per part de l’afiliada/at que l’hagi elaborat, amb temps pel debat i discussió individual de cadascuna d’elles.
 • Votació individual de cadascuna de les esmenes presentades.
 • Votació de la proposta de nous Estatuts amb la inclusió de les esmenes que s’hagin aprovat.